Publitiek.nl stopt per 1 januari 2015


Beste bezoeker,

In september 2009 ontwierpen wij Publitiek als inzending voor een wedstrijd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Als net opgericht ontwerpbureau wilden wij onze visie laten zien op een gebruiksvriendelijke overheid.

Vijf jaar later is Publitiek uitgegroeid tot een platform waar dagelijks duizenden Nederlanders gebruik van maken. Politici, journalisten, maar vooral ook gewone burgers. Daar zijn wij enorm trots op.

lees verder...

Begroting ELI (onderdeel Landbou...

Debat in de Tweede Kamer op 6 december 2011

 1. Marianne Thieme (PvdD)

  Ik wil graag een reactie van mevrouw Van Veldhoven op het volgende. Ik heb een interview met haar gelezen waarin zij zegt: een megastal kan wel als hij bijvoorbeeld drie sterren heeft.Dan denken wij aan biologisch. Frank Dales heeft daarover een mooie column geschreven in het Agrarisch Dagblad van deze week. De Dierenbescherming verklaart dat zij nooit een sterrensysteem zal toepassen op megastallen. Hoe verhoudt zich dit tot de ambitie van D66 om megastallen met een driesterrenkeurmerk eventueel wel toe te staan?

  7 december 2011 omstreeks 00:24 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 2. Stientje van Veldhoven (D66)

  Als de Dierenbescherming meewerkt aan een keurmerk, is het aan de Dierenbescherming om te bepalen waarop zij dat toepast. Dat lijkt mij heel helder.

  7 december 2011 omstreeks 00:25 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 3. Marianne Thieme (PvdD)

  Is mevrouw Van Veldhoven het eens met de gedachtegang van de Dierenbescherming dat je heel erg moet oppassen met de schaalgrootte? Je kunt niet pretenderen dat je een megastal kunt hebben met een driesterrendierenwelzijnsniveau. Dat zou je dus ook nooit moeten ambiŽren.

  7 december 2011 omstreeks 00:26 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 4. Stientje van Veldhoven (D66)

  D66 gaat er niet vanuit dat een dier per definitie slechter af is in een grote stal of beter af is in een kleine stal. Wij kijken naar werkelijk dierenwelzijn. Dan kijken wij naar dierenwelzijn, het effect op het milieu, het effect op de volksgezondheid en het effect op ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening ligt primair bij de provincie, maar bij de drie andere aspecten sturen wij op het effect en niet alleen op de vorm. Dat lijkt mij uiteindelijk een manier waarmee het dier het meest geholpen is.Ik kom op de natuur. In intensieve debatten hebben wij met de staatssecretaris gesproken over het natuurakkoord. Het akkoord dat de staatssecretaris op tafel heeft gelegd, is op een aantal punten onduidelijk en heeft een aantal grote financiŽle gaten. Mede op ons verzoek heeft de staatssecretaris toegezegd met de provincies een sideletter te zullen opstellen. Ik neem aan dat hij in de debatten duidelijk gehoord heeft waar de pijnpunten zitten. Wat leggen de provincies precies in? Waarvoor zijn zij exact aansprakelijk? Mag het Oostvaarderswold doorgaan en, zo ja, wie betaalt dat? Waar komt het extra geld voor de Hedwigepolder vandaan? De drie financiŽle gaten zijn nog lastiger. Het onderhoud van de bestaande natuur is een Kamerbrede zorg. Daar is nu echt onvoldoende geld voor. De motie-Pechtold c.s. en de motie-Dijkgraaf c.s. zijn op dit punt glashelder: laat de bestaande natuur niet verslonzen en zorg dat doel en middelen in evenwicht zijn. Mijn fractie werkt aan een amendement op dit punt.Hydrologie is essentieel voor de kwaliteit, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Met een geschatte rekening van ongeveer 30 mln. per jaar heeft het akkoord echt een serieus gat. Voor de kwaliteit van de natuur moet dit linksom of rechtsom worden opgelost.Wij hebben nog geen zicht op een kosteneffectieve inzet bij de grondverkoop. Hoe voorkomen wij potverteren? Hoe maken wij zo snel mogelijk meters voor de natuur? Hoe halen wij het tempo dat de staatssecretaris belooft?Ten slotte de relatie met de natuurwet. Welke extra beheerkosten levert de verlaagde bescherming op?

  7 december 2011 omstreeks 00:26 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 5. Lutz Jacobi (PvdA)

  Ik heb een voorstel gedaan voor een groene infrastructuur bij een ander ministerie, zodat makkelijker koppelingen kunnen worden gelegd naar het omgevingsrecht, naar water enzovoorts. Wat vindt D66 van dit voorstel?

  7 december 2011 omstreeks 00:30 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 6. Stientje van Veldhoven (D66)

  Ik vind het een heel interessant voorstel. Het gaat mij erom dat wij de bescherming van de natuur zo effectief mogelijk vormgeven. Wij leggen heel duidelijke links met water en waterkwaliteit. De bezuinigingen op de Kaderrichtlijn Water zijn voor mijn fractie een groot punt van zorg. Ook die kunnen de kosten extra doen toenemen. Het risico van onvoldoende beheer wordt nog eens extra vergroot. Ik kijk er met heel veel positieve gevoelens naar en zal het in mijn fractie bespreken.Een definitief akkoord is wat ons betreft niet aan de orde voordat de eerdergenoemde punten heel erg helder zijn. Ik kan het mij zomaar voorstellen dat wij daarbij over de jaargrens heen gaan. Samen met collega Snijder van de VVD ben ik voorstander van het handhaven van de status van groot project, totdat er een werkelijk definitief akkoord is en de Kamer over een eventueel aangevuld akkoord heeft kunnen spreken.Geld is schaars, maar ook een politieke keuze. 130 km/u? 150 mln. Hedwigepolder? 75 mln. tot 150 mln.Een robuust en breed gedragen natuurakkoord? Onbetaalbaar. Ik zou graag een amendement indienen op de Hedwigepolder maar ik kan nergens terugvinden hoeveel dat nu precies extra gaat kosten, buiten de 35 mln., en waar die middelen dan staan. Ik zou de staatssecretaris ook willen vragen om ons een update te geven van hoe het nu staat met het aanvullende onderzoek waar de Europese Commissie om heeft gevraagd.Vervolgens nog een paar woorden over onze CaraÔbische natuur. Veel groene uitdagingen zijn een gedeelde CaraÔbische opgave, zo blijkt ook uit het IUCN-rapport. Kan Nederland in de volgende Rijksministerraad voorstellen om met de andere landen van het Koninkrijk te gaan werken aan een gezamenlijke groene CaraÔbische agenda richting de duurzaamheidstop in Rio volgend jaar aan de hand van het IUCN-rapport? En dan het relevante detail. Bonaire is beloofd dat het natuurgebied daar een nationaal park zou worden. Die status is van groot belang voor het aantrekken van toeristen uit het buitenland en daarmee voor de financiering van die zo kwetsbare natuur op die eilanden die nu ook tot de Nederlandse natuur behoort. Door de staatkundige omwenteling ligt deze belofte nu op het bordje van de staatssecretaris. Kan hij die in 2012 inlossen?Tot slot. Wie klein is, moet niet bij de pakken neerzitten maar slim inspelen op de kansen die de wereld biedt. D66 doet daartoe concrete voorstellen. Ik zie de antwoorden van de staatssecretaris dan ook met interesse tegemoet.

  7 december 2011 omstreeks 00:30 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 7. Richard de Mos (PVV)

  Voorzitter. Laat ik deze begrotingsbehandeling beginnen met een onderwerp waarmee de mailboxen van ondergetekende en collega Graus volgelopen zijn, te weten de nieuwe Natuurwet. Door de nieuwe Natuurwet lijkt het erop dat dieren die niet van oorsprong in Nederland horen zomaar afgeschoten mogen gaan worden. Laat duidelijk zijn dat de PVV het noodzakelijk vindt dat dieren die een gevaar zijn voor de bevolking, zoals de ganzen bij Schiphol, plaats moeten maken voor veiligheid, en dat er beleid is om inheemse dieren te beschermen, moge ook klip-en-klaar zijn, maar dieren die geen problemen veroorzaken behoeven niet pardoes te rekenen op een lading hagel. Een ontsnapte wallabie of een wasbeer moet op wat meer coulance kunnen rekenen. De staatssecretaris heeft in het programma Moraalridders aangegeven dat hij kritiek op zijn Natuurwet ter harte zal nemen. Inmiddels heeft hij ook aangekondigd dat de smient weer van de jachtlijst is afgehaald. Hartstikke mooi, maar hoe zit dat met de andere onschuldige dieren? Hoe zit het met de stelling van de Stichting AAP dat ze ontsnapte dieren zoals de kolonie Pallas' eekhoorns in het Limburgse Weert al jaren wil vangen maar dat ze van het ministerie te horen kreeg dat dit niet hoefde? Is dat niet een manier van te laat ingrijpen? Hoe zit het met de tweede stelling van de stichting AAP dat de handel in exotische dieren maar niet wordt aangepakt? Zit daar niet het probleem?Er wordt flink bezuinigd op natuurbeleid. In een tijd dat de broekriem stevig moet worden aangehaald, snapt de PVV dat ook. Jarenlang is ingezet op kopen, kopen en nog eens kopen van gronden ten bate van de aanleg van nieuwe natuur. Het feest der natuurecologen kon niet op. Graven, meten, ontwikkelen en plannen was het devies van de bureaunatuurdesigners. En het slachtoffer van al dit geontwerp waren de beste landbeheerders, de boeren. Het wapen van de natuurbrigade: onteigenen. Zo lopen in het Oostvaarderswold maar liefst 35 bedrijven de kans om hun deuren te moeten sluiten, gewoon omdat de provincie Flevoland een klap van een windmolen gehad schijnt te hebben. De PVV ziet graag dat onteigenen van boeren ten bate van de creatie van nieuwe natuur aan banden wordt gelegd en in de toekomst wordt voorkomen. Kan de staatssecretaris mij dat toezeggen? Als hij toch aan het toezeggen is geslagen: kan hij meteen garanderen dat er geen eurocent rijkssubsidie richting de realisatie van het Oostvaarderswold gaat?In mijn allereerste spreektekst in dit huis begon ik mijn verzet tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. En niet enkel mijn fractie verzette zich hiertegen, ook de Zeeuwen laten hard en massaal klinken: ontpolderen nee. De staatssecretaris kwam tot de conclusie dat de Hedwigepolder ongeschonden moest blijven, wat nog meer Europese bemoeizucht tot gevolg had. Wij staan pal achter de staatssecretaris. Er is een alternatief gevonden voor de Hedwigepolder en daarmee basta.

  7 december 2011 omstreeks 00:34 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 8. Henk van Gerven (SP)

  Dit is toch wel een wat merkwaardige vertoning van de PVV als het gaat om het Oostvaarderswold. Er is in 2008 door de voormalige minister Verburg gezegd: u moet als de wiedeweerga dat Oostervaarderswold ontwikkelen, in 2014 moet het klaar zijn, u moet daar ten minste 200 mln. of nog meer in stoppen om dat te realiseren en u kunt rekenen op de garantie van de overheid. Is het ook in de filosofie van de PVV niet een voorbeeld van betrouwbaar bestuur dat waar die afspraken gemaakt zijn, ook al zit er intussen een nieuw kabinet, die ook nagekomen moeten worden?

  7 december 2011 omstreeks 00:40 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 9. Richard de Mos (PVV)

  Ik wil de heer Van Gerven wel meenemen naar de huidige economische staat van het land en misschien wel van de wereld. Misschien moet hij eens naar het journaal kijken of de kranten lezen, dan weet hij dat het vijf voor twaalf is. De euro staat op omvallen. De tering moet naar de nering worden gezet. Er moeten dus andere keuzes worden gemaakt. Die keuze ligt nu niet bij het Oostvaarderswold.

  7 december 2011 omstreeks 00:41 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 10. Henk van Gerven (SP)

  Dat er een crisis is, dat klopt, maar dan moet de PVV eens iets gaan doen aan de villasubsidie en stoppen met het subsidiŽren van miljonairs in plaats van de natuur af te breken. Mijn punt is dat het vorige kabinet keiharde afspraken heeft gemaakt met de provincie Flevoland, die geen cent te makken heeft, dat zij het Oostvaarderswold zouden realiseren en dat de overheid garant zou staan voor een aantal investeringen. Nu is het voor twee derde klaar, er is voor 200 mln. aan investeringen gedaan, en dan geeft staatssecretaris Bleker niet thuis, met de PVV in zijn kielzog. Dat is toch onbehoorlijk bestuur? Even los van de crisis, want het is op te lossen door andere politieke keuzes te maken, is mijn vraag of de PVV ook vindt dat het onbehoorlijk bestuur is, als er keiharde verplichtingen liggen, juridisch, enzovoorts, die moeten worden nagekomen.

  7 december 2011 omstreeks 00:41 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 11. Richard de Mos (PVV)

  In de vraagstelling zat eigenlijk al het antwoord van de heer Van Gerven. Hoe kunnen we nu, als het vijf voor twaalf is, even los van de crisis denken? Er is nieuw beleid, en dat is decentralisatie. Nogmaals, de tering moet naar de nering worden gezet. De broekriem moet worden aangehaald. De heer Van Gerven moet eens ophouden met te doen alsof er geen natuur is. Het is nog nooit zo goed gegaan met de natuur in Nederland. Het is volop genieten. RecreŽren, werken, van natuur genieten, dat kan allemaal in Nederland. Die zwart-witverhalen van de heer Van Gerven landen bij de PVV niet.

  7 december 2011 omstreeks 00:43 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 12. Stientje van Veldhoven (D66)

  Twee heel eenvoudige vragen aan de heer De Mos. Als hij tegen ontpolderen is, waarom steunt hij dan wel de ontpoldering van een andere Zeeuwse polder? Als we de tering naar de nering moeten zetten en de broekriem moeten aanhalen, waarom steunt hij dan het voornemen van dit kabinet om 75 tot wellicht 150 mln. door de Westerschelde te spoelen?

  7 december 2011 omstreeks 00:44 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 13. Richard de Mos (PVV)

  De heer De Mos is volksvertegenwoordiger en luistert naar de roep van de Zeeuwen. De roep van de Zeeuwen is massaal "nee" tegen de Hedwigepolder. Het ontpolderen doet in Zeeland in het geheel pijn. We zijn in principe helemaal geen voorstander van ontpolderen, maar we hebben deze natuurcompensatie nu eenmaal toegezegd. Dit is een alternatief dat wij omarmen. We hopen dat dit de laatste keer is, dat klopt als een bus. De PVV ziet dat niet zitten en de boeren in Zeeland ook niet.

  7 december 2011 omstreeks 00:44 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 14. Richard de Mos (PVV)

  De tweede vraag ging over de kosten. De PVV is altijd klip-en-klaar geweest over de Hedwigepolder en over Natura 2000, een Europees gedrocht, dat moeten wij niet doen. Ik geloof dat D66 daar een voorstander van is en men ziet de ellende.

  7 december 2011 omstreeks 00:45 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 15. Stientje van Veldhoven (D66)

  Ik kan niet anders dan constateren dat de PVV helemaal niet principieel staat tegenover ontpolderen en ook niet tegenover Natura 2000. Zij helpen dit juist mogelijk maken, op een andere manier, maar zij werken mee aan een oplossing en zijn zelfs bereid om daar in deze moeilijke tijden 75 tot 150 mln. extra aan uit te geven, want het ontpolderen van de Hedwigepolder, ook een polder, kost 75 tot 150 mln. minder. Waarom wil de PVV zo graag zoveel geld extra uittrekken voor Natura 2000?

  7 december 2011 omstreeks 00:46 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 16. Richard de Mos (PVV)

  Nogmaals, de PVV vindt het echt absurd dat goede landbouwgrond in tijden van voedselschaarste, dat moet de linkse partijen aanspreken, onder water wordt gezet. Het is een bloody shame dat dit gebeurt. Dat gebeurt nu niet met dit alternatief en daar is de PVV erg blij mee.Voorzitter. Om dit soort malle natuurcompensatie in de toekomst te voorkomen, want er zal beslist nog een verdieping van de Westerschelde volgen, wil ik graag dat Nederland uitspreekt dat natuurcompensatie in welke vorm dan ook voor nu en in de toekomst uit den boze is. Kan de staatssecretaris mij deze garantie geven? Het is de boeren een lief ding waard.Natuurlijk is de natuur de PVV ook een lief ding waard. Het beheer van de bestaande natuurgebieden moet dan ook worden voortgezet. Om wat extra centjes te genereren kwam de PVV onlangs met het voorstel om de drie grote terreinbeherende organisaties, Natuurmonumenten, de landschappen en Staatsbosbeheer, samen te voegen. Met het wegnemen van de verschillende bestuursfuncties en door efficiŽnter te werken kan het bezuinigde deel terugvloeien naar het beheer van de bestaande natuur. Hierbij herhaal ik dit verzoek.In de EU zijn vele richtlijnen die beogen waterkwaliteit te verbeteren. Dat is mooi, maar de drie bestaande zijn naar onze mening te veel: de Nitraatrichtlijn uit 1991, de Kaderrichtlijn Water uit 2001 en de Grondwaterrichtlijn uit 2006.De laatste twee maken de eerste, de Nitraatrichtlijn, overbodig. Bovendien is de laatste richtlijn een doorn in het oog van de Nederlandse boer, want die richtlijn houdt onder andere geen rekening met het hergebruik van mineralen uit drijfmest, negatieve milieueffecten van traditionele kunstmestproductie, behoud van bodemvruchtbaarheid en regionale verschillen in bijvoorbeeld weer, grondsoort en productieniveau. Daarom vraag ik de staatssecretaris of hij zich hard kan maken voor het afschaffen van de Nitraatrichtlijn. De boeren zijn blij met hem, maar hij kan hen nog blijer maken.We kennen allemaal de gevolgen van de EHEC-crisis, die de glasgroenteteelt keihard heeft geraakt. Deze teeltbedrijven hebben een schade van 230 mln. en de handelsbedrijven hebben een schade van 85 mln. Inmiddels is vanuit Brussel 25,5 mln. vergoed. Vorige week trok Brussel 45 mln. extra uit voor heel Europa, maar Nederland krijgt slechts een klein deel. Hoe kan dat, wetende dat Nederland in de maanden van de EHEC-crisis marktleider was?Tot zover mijn eerste termijn. Voorts zijn wij van mening dat de enige "De Mos-stolp" wordt aangelegd rondom huize Van Gerven.

  7 december 2011 omstreeks 00:46 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 17. Dion Graus (PVV)

  Mevrouw de voorzitter. Ik heb een paar jaar geleden gewaarschuwd dat het water niet te schoon moet worden. In het Noord-Hollands Dagblad van 18 november stond: "Vis kan niet meer leven in het IJsselmeer". Volgens beroepsvisser Gerrit Schilder uit Volendam is het water te doorzichtig als gevolg van natuurmaatregelen; het bevat geen spat voedingsstof meer en alle fosfaten zijn eruit. Ik heb er echt voor gewaarschuwd dat het water niet te schoon moet worden. Ik verzoek de staatssecretaris om zo spoedig mogelijk een fosfaattest uit te laten voeren, onafhankelijker dan door IMARES, want IMARES heeft zijn rol gehad. Bovendien doet IMARES geen onderzoek naar de oorzaken of gevolgen. Dat is lekker gemakkelijk als je wel altijd een oordeel over iets hebt op kosten van de belastingbetaler. Ik wil dus dat een onafhankelijkere partij dan IMARES een fosfaattest gaat doen en de positieve en negatieve effecten van fosfaat op de visstand gaat vaststellen.Wij pleiten altijd voor een heel groot en goed dierenwelzijn, maar ook voor waardering voor boeren, tuinders en vissers. De retailers en verwerkende bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de producten die worden geleverd. Boeren en tuinders zorgen voor kwalitatief goed en veilig voedsel en beheren een groot deel van het Nederlandse landschap. Dat is iets om trots op te zijn, want zij hebben dat goed gedaan. Vůůr al die nare Europese bemoeienissen deden zij dat nog veel beter, want toen konden zij dat ook veel beter doen. Hun inzet voor verbetering, ook van het dierenwelzijn, komt echter niet altijd terug in een eerlijke prijs voor boeren, vissers en tuinders. Daarom vraagt onze fractie of er ruimte kan worden gecreŽerd in de mededingingsregels. Dat is dus een verzoek aan de staatssecretaris: wil hij als machtige persoon aan tafel gaan zitten met die grote retailers en verwerkende bedrijven, die veel te veel winst pakken ten koste van onze boeren, tuinders en vissers? Hij kan hier vast iets aan doen en hij heeft hier vast een mening over.Emissienormen en dierenwelzijn zijn ook wel eens tegenstrijdig. Extra inzet op dierenwelzijn leidt in de meeste gevallen tot hogere emissienormen. Zo krijgen bijvoorbeeld melkveehouders die eigen melk verwerken, te maken met extra regeldruk; wij zijn voor belonen in plaats van bestraffen. Die mensen moeten niet bestraft, maar beloond worden. Let wel: we willen de controles niet afschaffen, maar zij moeten wel proportioneel zijn. Melkveehouders die eigen melk verwerken, krijgen een controle van het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel. Zij krijgen ook bemonstering, milieudiensten, mestcontrole en ga zo maar verder. Ik verwijs ook naar reeds aangenomen moties-Graus ten behoeve van die lastenverlichting. Ik had het daar al over in het minidebatje met de heer Koopmans. De PVV is gekomen met "ťťn regel erbij, twee regels eraf". In plaats van 25% willen wij het liefst naar 50% lastenverlichting. Nederland is steeds het beste kindje van de klas, over de rug van onze boeren, tuinders en vissers.We willen ook klip-en-klaar hebben welke koppen van Europese wetten en regels kunnen worden gehaald. Daarbij gaat het niet om dierenwelzijn -- dat heeft met fatsoen te maken; dat zeg ik via de voorzitter tegen de heer Koopmans -- maar er kunnen echt heel veel koppen af worden gehaald. Onlangs vertelde een Eurocommissaris mij dat Nederland het zichzelf veel te moeilijk maakt. Terwijl de Belgen door de EU aangewezen gebieden globaal vastleggen met een passer, voert Nederland dit tot op de millimeter nauwkeurig uit.Voorts wil ik de regering verzoeken om te komen tot heldere toetsingskaders inzake de opgelegde verplichtingen, want de boeren en de vissers snappen er vaak niets meer van.Die mensen moeten niet bezig zijn met het ontleden van allerlei moeilijke brieven en wet- en regelgeving. Laat hen met hun werk bezig zijn en zorg ervoor dat het allemaal simpeler wordt.Onze vissers worden al jarenlang gefrustreerd door de EU en natuur- en milieuorganisaties, maar ook door visstropers. Daarover wil ik nu wat zeggen. Ik heb al veel moties over dit onderwerp ingediend om te bereiken dat er meer groene boa's worden ingezet, maar die zijn er nu. Wij hebben lang moeten wachten op de dierenpolitie, maar binnen een paar jaar is er een leger ridders van 400 man sterk. Zij kunnen worden ingezet voor de opsporing en handhaving van stroperij en ook visstroperij. Iedereen die Een Vandaag maandagavond heeft gezien, zal begrijpen dat ik de algehele stroperij bedoel. Dat willen meerdere partijen, want ook de SGP heeft dit al eens gesteund.Het overgrote deel van onze veetransporteurs is gecertificeerd en staat welwillend tegenover de verbetering van diertransporten. Het zijn de Nederlandse freeriders en vaak ook buitenlandse transporteurs die keer op keer in opspraak komen door ontoelaatbare vormen van dierenmishandeling. De PVV wil dat de welwillende gecertificeerde bedrijven worden beloond; zij kunnen vaak met minder controles toe. De hufters moeten juist vaker worden gecontroleerd en er moeten zwaardere sancties worden opgelegd. Dit moet niet alleen gebeuren met het oog op het dierenwelzijn, waarom het mij primair te doen is, maar zeker ook om tot een gelijk speelveld te komen voor de mensen die zich wel netjes aan de regels houden.

  7 december 2011 omstreeks 00:51 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 18. Arjan El Fassed (GroenLinks)

  Dat er veel misgaat met de veetransporten, is wel duidelijk, maar beseft de heer Graus dat het aantal veetransporten alleen maar toeneemt door het beleid van dit kabinet dat leidt tot schaalvergroting omdat Nederland als exportland moet concurreren op wereldschaal?

  7 december 2011 omstreeks 01:00 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

 19. Dion Graus (PVV)

  Al sinds 2006 staat in ons verkiezingsprogramma dat wij het liefst willen komen tot een gecontroleerde afbouw van de bio-industrie. Wij hebben er echter altijd eerlijk bij gezegd dat de bio-industrie wordt bepaald door een wereldwijd aankoopgedrag. De PVV heeft er wel voor gezorgd dat een alarmnummer voor dieren in het leven is geroepen -- 144 Red een dier -- en een dierenpolitie en dat er zwaardere straffen worden opgelegd voor boeren en transporteurs die dieren mishandelen en zich niet aan de eisen en normen van het dierenwelzijnsbeleid houden. Daaraan kunnen wij wel iets doen en dat hebben wij dan ook gedaan. Wij hebben dit binnen een paar jaar bewerkstelligd. Zelf eet ik geen vlees meer na alle ellende die ik heb gezien in de bio-industrie. Dat doe ik er persoonlijk aan. Het is echter onmogelijk dat ik als parlementariŽr, de PVV als partij, of de staatssecretaris van Nederland een einde maakt aan de bio-industrie, aan de toenemende veetransporten en het opstapelen van dieren. Aan het laatste kunnen wij misschien wel wat doen en daar doelde de heer El Fassed op. Daarom wil ik dat de dierenpolitie gaat helpen om de veetransporten beter te controleren en de hufters hard aan te pakken. Laat dat duidelijk zijn.

  7 december 2011 omstreeks 01:01 via Begroting ELI (onderdeel Landbou... - Link - Delen

Over dit debat

Bericht van de makers

ďOnze medewerkers moeten eerst op training voordat ze ons intranet begrijpen. Dat moet toch beter kunnen!Ē

Wolq helpt om software en het web gebruiks-vriendelijker te maken. Zo bespaart u veel geld op trainingen. Ook bedenken wij innovatieve oplossingen, zoals Publitiek, voor complexe vraagstukken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bericht van de makers

ďOnze medewerkers moeten eerst op training voordat ze ons intranet begrijpen. Dat moet toch beter kunnen!Ē

Wolq helpt om software en het web gebruiks-vriendelijker te maken. Zo bespaart u veel geld op trainingen. Ook bedenken wij innovatieve oplossingen, zoals Publitiek, voor complexe vraagstukken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?